3D tlač a prototypy – Tomáš Zalibera

Ľ.Podjavorinskej 49

053 11  Smižany

 

IČO: 50785524

DIČ: 1085432007

Nie je platiteľ DPH

 

Živnostenský register:

OU-SN-OZP-2017/003474-2 

 

Bankové spojenie:

Tatra banka

IBAN: SK7611000000002939168200

 

Mobil: +421 917 619 935

E-mail: 3dprototypy@gmail.com 

 

Príjem objednávok cez eshop: 

nonstop

 

Prevádzková doba:

Pondelok až Piatok od 8.00 do 16.30 hod

 

Zodpovedný vedúci: 

Tomáš Zalibera

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj

Vrátna 3

043 79  Košice 1

tel.: 055/6220 781 

e-mail: ke@soi.sk

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU (E-SHOPU)

 

ČLÁNOK I. 

VYMEDZENIE POJMOV

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (objednávkového formulára) je 3D tlač a prototypy – Tomáš Zalibera, so sídlom Ľ.Podjavorinskej 49, 053 11 Smižany

2. Predávajúcim je 3D tlač a prototypy – Tomáš Zalibera so sídlom Ľ.Podjavorinskej 49, 053 11 Smižany

3. Dodávateľom tovarov a  služieb ponúkaných v e-shope je 3D tlač a prototypy – Tomáš Zalibera, so sídlom Ľ.Podjavorinskej 49, 053 11 Smižany

4. Kupujúcim je každý návštevník eshopu, ktorý prostredníctvom obj. formulára vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická  osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. 

5. Eshopom je počítačový systém umiestnený v  sieti internet s  verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach eshopu.

7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v  eshope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom eshopu e-mailovej komunikácie ako aj  telefonickej komunikácie. 

 

 

ČLÁNOK II. 

CENA

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. 

2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke eshopu v momente vykonania nákupu. 

 

 

ČLÁNOK III. 

OBJEDNÁVKA

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v eshope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia potrebných údajov. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a  zvoliť si možnosti dopravy a  platby za objednaný tovar alebo služby. 

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s  cenou objednaných tovarov a  služieb a  teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. 

3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a  predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v  e-shope automaticky generovaný e-mail s  potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v  zmysle ods. 3. tohto článku.

5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k  zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

ČLÁNOK IV. 

PLATOBNÉ PODMIENKY

1.  Za tovar a  služby v  e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

 platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný maximálne do 7 prac. dní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet, 

 

2.  Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v  čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

3.  Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

 50% úľavu na poštovnom v prípade platby vopred, tj. poštovné za sumu 1,50€.

 

 

 

ČLÁNOK V. 

DODACIE PODMIENKY PRE SLOVENSKO

1. Predávajúci je povinný do 7 pracovných dní od vzniku kúpnej zmluvy resp. po prijatí platby v prípade platby cez zálohovú faktúru, zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. 

2. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

3. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

 slovenskej pošty 1 triedou s dodaním do 1 - 2 pracovných dní pre SLOVENSKO a 2-3 dní pre ČESKO

 podľa dohody

 

 

ČLÁNOK VI. 

POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A  MOŽNOSTI PLATIEB

1. Poplatky za dopravu sú vypočitané a zobrazené po vyplnení základných údajov objednávateľa.

2. Možnosti platby sú: dobierka, platba kartou, platba na účet (len pre Slovensko)

  

ČLÁNOK VII. 

PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

1. Vlastnícke právo prechádza z  predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. 

2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v  prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v  momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy. 

 

ČLÁNOK VIII. 

STORNO KÚPNEJ ZMLUVY

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku 

 

ČLÁNOK IX. 

PRÁVO SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DÔVODU A  POUČENIE SPOTREBITEĽA

1. Vrátiť tovar nie je možné z dôvodu jeho samotnej povahy, pretože bol vyrobený podľa požiadavok zákazníka.

ČLÁNOK X. 

PRÁVA A  POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a  kupujúci. 

2. Kupujúci je povinný:

3. prevziať objednaný tovar,

4. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

5. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

6. Predávajúci je povinný:

7. dodať zákazníkovi tovar v  požadovanej kvalite, množstve a  v  dohodnutej cene, 

8. spolu s  tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k  tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v  kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

 

ČLÁNOK XI. 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Osobné údaje sú spracúvané v  súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o  ochrane osobných údajov v  znení neskorších predpisov v súčinnosti s nariadením GDPR 2016/679.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v  prípade kontroly.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o bábatku.

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

6. Prevádzkovateľ používa na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR službu Google Analytics, webovú analytickú službu Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko ("Google"). Služba Google Analytics používa "cookies", textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky a Pixel Facebook Ireland Limited, 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin („Facebook), pre účely re-tragetingu. 

ČLÁNOK XII. 

ZMLUVNÁ POKUTA

1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v  prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a  tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a  tak bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol vyzvaný predávajúcim k  prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia v  čl. X. bod 2, písm. a. 

2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením  kúpnej zmluvy. 

 

ČLÁNOK XIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a  dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a  reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V  prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v  momente odoslania objednávky kupujúcim a  tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky. 

3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a  súhlasí s  ich znením. 

4. Tieto podmienky boli vypracované v  rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a  reklamačné podmienky sú k  dispozícií v  sídle spoločnosti k  nahliadnutiu kupujúcim ako i  sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

6. Inak neupravené vzťahy v  týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v  ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a  účinnosť 1. augusta 2017.

 

 

 

V  Smižanoch, 20. mája 2018

 

Tomáš Zalibera